تماس با ما 66574086 021
NFC چیست و کاربرد آن در سیستم های موجود

NFC چیست و کاربرد آن در سیستم های موجود

NFC کوتاه شده عبارت”Communication Field Near ”به معنای “ارتباط نزدیک” و توسعه یافته تکنولوژی ”Identification Frequency Radio) RFID ”)با دامنه کوتاهتر از آن است. NFC در رده ارتباطات بیسیم قرار میگیرد که اگر دو دستگاه از آن بهره مند باشند میتوانند بدون اتصال هرگونه سیم به تبادل داده با یکدیگر بپردازند.

 چگونه کار میکند؟

ارتباطات بیسیم با کوتاه برد یا همان Communication Field Near یک فرم تبادل اطالعاتیاست که بدون نیاز به تماس مستقیم کار کرده و دستگاهها را با یک فاصله کوتاه و در مدتزمان کمبه یکدیگر متصل میکند. این فناوری به خودی خود میتواند برای انتقال دادهها به طور مستقیم ازفناوریهای دیگر چون WLAN و بلوتوث استفاده کند.توسط داده انتقال مختلف انواع NFCرابط NFC در دو وضعیت مختلف میتواند دادهها را منتقل کند؛ فعال )Active )و غیرفعال)Passive .)یک دستگاه فعال )Active )قادر است فرکانس رادیویی خود )RF )را تولید و به محیطاطراف ارسال کند. در مقابل، یک دستگاه غیرفعال )Passive )توانایی تولید این امواج را نداشته واز امواج تولیدی دستگاه مقابل استفاده میکند. بهتر است دستگاههایی که از باتری داخلی بهرهمیگیرند، در حالت غیرفعال قرار داشته باشند تا نیازی به مصرف انرژی داخلی نباشد. از این روپروتکل موجود در NFC میتواند حتی در زمانهایی که تلفن همراه خاموش است نیز کار خود را
ادامه دهد. ارتباط بین دو دستگاه فعال را یک تبادل فعال و ارتباط بین دو دستگاه که یکی فعال ودیگری غیرفعال است را تبادل غیرفعال مینامند.NFC به طور اختصاصی برای کار در گوشیهای تلفن همراه طراحی شده است و دارای سه ویژگیکلی میباشد که روند توسعهی آن را شفاف مینماید. در ویژگی اول، این فناوری قابلیت استفاده بهجای کارتهای غیر تماسی موجود را داراست بهطوری که میتوانید از آنها دقیقا همانند کارتهایموجود برای پرداختهای خرد استفاده کنید. در ویژگی دوم، میتوانید از این فناوری در به عنوانیک قرائتگر برچسبهای غیر فعال RFID استفاده کرده و از آن در تعامل تبلیغاتی و … استفادهنمایید. ویژگی سوم این فناوری نیز این قابلیت را به شما میدهد که هم به عنوان خواننده و هم بهعنوان فرستنده از این قابلیت استفاده کرده و در حالت شخص به شخص برای تبادل اطالعات بین دودستگاه مجهز به NFC از آن بهره ببرید.

اتصال از طریق Bluetooth و WiFiبا استفاده از فناوری NFC می توان اتصاالت بی سیم پر سرعتی را برای به اشتراک گذاری محتوابرقرار کرد:اتصال از طریق Bluetooth :از طریق تماس دو دستگاه مجهز به NFC به یکدیگر می توان بدوننیاز به جستجو, انتظار و وارد کردن کد, انها را بی درنگ از طریق Bluetooth به یکدیگر متصلکرد.
اتصال از طریق WiFi :با استفاده از این فناوری می توان با نزدیک کردن یک دستگاه NFC مجهزبه WiFi به یک مسیریاب, ان دستگاه را به سرعت و بدون نیاز به تنظیم دستی, به یک شبکه بی سیممتصل کرد.

nfc

nfc

کارایی:

 

استفاده به کلید کارت عنوان : می توان از مجهز دستگاه به NFC به عنوان کلید ورود به منزل, دفترکار, هتل یا اتومبیل استفادهپرداخت از موبایل طریق : بااستفاده از یک مجهز دستگاه به NFC می توان از طریق نزدیک کردنگوشی به پایانه های پرداخت الکترونیک تعبیه شده در فروشگاه ها و با وارد کردن کد شناساییشخصی )PIN ,)عملیات پرداخت را انجام داد.در حقیقت در این روش می توان از گوشی موبایل بهعنوان یک کیف پول الکترونیکی استفاده کرد که نسخه مجازی کارت های اعتباری فردا را در خودجای داده است.استفاده در :تبلیغات صنعت با مجهز دستگاه کردن نزدیک به NFC به تگ های هوشمندی که در
برخی از پوسترهای تبلیغاتی وجود دارد, می توان اطالعات تکمیلی مانند کلیپ صوتی یا تصویری ویا ادرس اینترنتی مربوط به ان تبلیغ را دریافت کرد.
استفاده به پرواز کارت عنوان : می توان از مجهز دستگاه به NFC به عنوان کارت پروازالکترونیک استفاده کرد و به این ترتیب تاخیرهای ناشی از مراحل کنترلی مختلف و همچنین نیاز بهحضور نیروی انسانی را در گیت های کنترل فرئدگاه ها, کاهش داد.بلیط خرید : با استفاده از مجهز دستگاه به NFC می توان بلیط مترو, قطار, هواپیما و سایر وسایلحمل و نقل عمومی و همچنین بلیط کنسرت, سینما یا هر برنامه دیگری را خریداری کرد و در هنگامورود به مراکز مختلف می توان از ان به عنوان بلیط ورودی استفاده کرد.:تخفیف های کوپون دریافت با مجهز دستگاه کردن نزدیک به NFC به ویترین فروشگاه ها یاپوسترهای تبلیغاتی, می توان کوپون های تخفیف را برای خرید محصوالت خاصی دریافت کرد.استفاده به مجازی تور راهنمای عنوان : با مجهز دستگاه کردن نزدیک به NFC به تگ های
هوشمندی که در کنار نقاشی های یک موزه یا اثار تاریخی و مجسمه ها قرار داد, می توان اطالعاتکاملی را در مورد ان همچنین.کرد دریافت اثر می توان بااستفاده از نوین فناوری این , اطالعاتیشهرها نقشه مانند یا دیدنی اماکن لیست را از .کرد دریافت شهرها رسانی اطالع های کیوسک:شناسایی مدارک فناوری کوتاه برد NFC موجب افزایش امنیت و خصوصی ماندن مدارک شناساییرمزنگاری شده خواهد شد.استفاده به شناسایی کارت عنوان : می توان از مجهز دستگاه به NFC به عنوان کارت شناسایی,کارت درمان, کارت دانشجویی یا کارت پرسنلی دیجیتال شده استفاده کرد.استفاده به :کلید کارت عنوان می توان از مجهز دستگاه به NFC به عنوان کلید ورود به منزل, دفترکار, هتل یا اتومبیل استفاده کردبه ورود کلید عنوان به منزل , کار دفتر , هتل یا .کرد استفاده اتومبیلاستفاده کلیدی مزایای از NFCباید همچنین در داشت نظر که فناوری NFC مجموعه ای از امکانات مفید را برای مشتریان ومشاغل مختلف فراهم می اورد::اسان استفاده استفاده برای از این فناوری , تنها یک .است کافی موبایل گوشی حرکت:بودن منظوره چند می توان از NFC در بسیاری از صنایع, مشاغل و شرایط محیطی مختلف و حتیزندگی روزمره استفاده کرد.استفاده تسهیل از مختلف های تکنولوژی : با استفاده از فناوری NFC می توان به سرعت و سایرتکنولوژی های بی سیم مانند Bluetooth و WiFi استفاده کرد.

:  NFC امنیت  در  

از آنجا که فناوری NFC یک استاندارد بیسیم است، مشخص است که در این زمینه بحث امنیتیجلوگیری از Sniffing یا استراق سمع امواج رادیویی از اهمیت باالیی برخوردار خواهد بود. دودستگاه مجهز به این فناوری توسط امواج رادیویی یا RFها با یکدیگر تبادل اطالعات میکنند. درچنین مواردی هکرها قادر هستند با استفاده از آنتنهای قوی، سیگنالهای انتقالی را دریافت کنند. درحال حاضر تجهیزات بسیاری برای دریافت و رمزگشایی سیگنالهای رادیویی وجود دارند ودسترسی به آنها کار شاقی نیست.طور همان که مبتنی ارتباط برقراری اید شده متوجه تاکنون بر NFC بین دو دستگاه نزدیک به هم)حداکثر فاصله ۰۱ سانتیمتر( صورت میگیرد. سوالی که پیش میآید این است که با این وجودچگونه یک هکر قادر خواهد بود سیگنالهای قابل استفاده را دریافت کند؟ متاسفانه به علت اینکه
پارامترهای زیادی در موضوع دخیل هستند، هیچ پاسخ قطعی و کاملی برای این سوال مهم وجودندارد. به عنوان مثال فاکتور فاصله به پارامترهای زیر و موارد بسیار مشابه دیگر وابستگی دارد:و هندسه) فرستنده دستگاه رادیویی امواج مشخصه • شکل محیطی آنتن، شمایل و که در آن امواجمنتشر (…و شوند می) مهاجم آنتن مشخصات • شکل موقعیت تغییر امکان و هندسی در (ابعاد کلیهمهاجم گیرنده کیفیت •مهاجم سیگنال رمزگشای کیفیت •نفوذگر توسط حمله محل انتخاب •
…و
باعث موضوع همین و بوده زیاد بسیار دیگر مشابه موارد و پارامترها این نتوان شود می یکاطمینان قابل و مشخص امنیتی دستورالعمل را کرد توصیه . در زمانی مجموع که یک فعال دستگاهدر سمع استراق هاست داده ارسال حال تواند می تا فاصله ۰۱ پذیرد انجام متری سانتی . در برای مقابلیک پیدا بیشتری اهمیت مساله غیرفعال ارتباط کند می چرا که در فاصله این مواردی چنین به یکمتر هم .رسد میعالوه بر هکر اینکه ها قادرند در شبکه NFC استراق سمع کنند، میتوانند دادههای انتقالی را نیز ازبین ببرند. در سادهترین حالت ممکن است یک مهاجم بخواهد ارتباط دو واسط NFC را برهم بزند تادستگاهها زبان یکدیگر را متوجه نشوند. خرابکاری در دادهها میتواند با انتقال فرکانسهای معتبریاز طیف دادهها در یک زمان مشخص انجام پذیرد. یک نفوذگر با درک درستی از طرح مدوالسیونو برنامهنویسی مرتبط میتواند زمان مناسب برای حمله را مشخص کند. این نوع روش حمله کارچندان سختی نیست اما به نفوذگرها امکان نمیدهد به دستکاری دادهها بپردازند و در واقع نوعیحمله DoS بهشمار میرود.Bluetooth با NFC 2 مقایسه- ۰و بلوتوث NFC تکنولوژیهای با دامنه بسیار کوتاه در دستگاه تلفن همراه بوده و هر دو جزوارتباطات بیسیم تلقی میشوند. NFC دارای سرعت باالتری نسبت به بلوتوث استاندارد است. .NFC دامنهای در حدود ۰۱سانتیمتر دارد که ۰۱۱ برابر کوتاهتر از دامنه بلوتوث است. همچنینسرعتی بالغ بر ۷/۲ برابر سرعت بلوتوث دارد، زمان الزم برای تبادل اطالعات بین دو دستگاهNFC کمتر از ۰/۱ ثانیه و حدود ۰۱ برابر سریعتر از سرعت تبادل اطالعات بلوتوث میباشد.همانطور که قبال نیز اشاره شد NFC شکل توسعه یافته تکنولوژی RFID است، اما بلوتوث اینگونه
نیست.
چندمنظوره کلیدهای ای که گروه توسط BMW ساخته شده است به دارندگان این نوع اتومبیلها امکانمیدهد کنترل کلیه قسمتهای وسیله نقلیه خود را از باز کردن در گرفته تا روشن کردن خودرو دردست داشته باشند. توسط این نوع کلیدها با نزدیک کردن دستگاه مجهز به NFC به وسیله نقلیهمیتوان از میزان سوخت، موقعیت مکانی و دیگر جزییات اتومبیل اطالعات مفیدی به دست آورد..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست مرتبط

Translate »

کلمه کلیدی خود را وارد کنید