مطالب آموزشی

NFC چیست و کاربرد آن در سیستم های موجود

NFC کوتاه شده عبارت”Communication Field Near ”به معنای “ارتباط نزديک” و توسعه يافته تکنولوژی ”Identification Frequency Radio) RFID ”)با دامنه کوتاهتر از آن است. NFC در رده ارتباطات بيسيم قرار ميگيرد که اگر دو دستگاه از آن بهره مند باشند ميتوانند بدون اتصال هرگونه سيم به تبادل داده با يكديگر بپردازند.

 چگونه کار میکند؟

ارتباطات بیسيم با کوتاه برد يا همان Communication Field Near يک فرم تبادل اطالعاتیاست که بدون نياز به تماس مستقيم کار کرده و دستگاهها را با يک فاصله کوتاه و در مدتزمان کمبه يکديگر متصل میکند. اين فناوری به خودی خود میتواند برای انتقال دادهها به طور مستقيم ازفناوریهای ديگر چون WLAN و بلوتوث استفاده کند.توسط داده انتقال مختلف انواع NFCرابط NFC در دو وضعيت مختلف میتواند دادهها را منتقل کند؛ فعال )Active )و غيرفعال)Passive .)يک دستگاه فعال )Active )قادر است فرکانس راديويی خود )RF )را توليد و به محيطاطراف ارسال کند. در مقابل، يک دستگاه غيرفعال )Passive )توانايی توليد اين امواج را نداشته واز امواج توليدی دستگاه مقابل استفاده میکند. بهتر است دستگاههايی که از باتری داخلی بهرهمیگيرند، در حالت غيرفعال قرار داشته باشند تا نيازی به مصرف انرژی داخلی نباشد. از اين روپروتکل موجود در NFC میتواند حتی در زمانهايی که تلفن همراه خاموش است نيز کار خود را
ادامه دهد. ارتباط بين دو دستگاه فعال را يک تبادل فعال و ارتباط بين دو دستگاه که يکی فعال وديگری غيرفعال است را تبادل غيرفعال مینامند.NFC به طور اختصاصی برای کار در گوشیهای تلفن همراه طراحی شده است و دارای سه ويژگیکلی میباشد که روند توسعهی آن را شفاف مینمايد. در ويژگی اول، اين فناوری قابليت استفاده بهجای کارتهای غير تماسی موجود را داراست بهطوری که میتوانيد از آنها دقيقا همانند کارتهایموجود برای پرداختهای خرد استفاده کنيد. در ويژگی دوم، میتوانيد از اين فناوری در به عنوانيک قرائتگر برچسبهای غير فعال RFID استفاده کرده و از آن در تعامل تبليغاتی و … استفادهنماييد. ويژگی سوم اين فناوری نيز اين قابليت را به شما میدهد که هم به عنوان خواننده و هم بهعنوان فرستنده از اين قابليت استفاده کرده و در حالت شخص به شخص برای تبادل اطالعات بين دودستگاه مجهز به NFC از آن بهره ببريد.

اتصال از طریق Bluetooth و WiFiبا استفاده از فناوری NFC می توان اتصاالت بی سيم پر سرعتی را برای به اشتراک گذاری محتوابرقرار کرد:اتصال از طريق Bluetooth :از طريق تماس دو دستگاه مجهز به NFC به يکديگر می توان بدوننياز به جستجو, انتظار و وارد کردن کد, انها را بی درنگ از طريق Bluetooth به يکديگر متصلکرد.
اتصال از طريق WiFi :با استفاده از اين فناوری می توان با نزديک کردن يک دستگاه NFC مجهزبه WiFi به يک مسيرياب, ان دستگاه را به سرعت و بدون نياز به تنظيم دستی, به يک شبکه بی سيممتصل کرد.

nfc

nfc

کارایی:

 

استفاده به کلید کارت عنوان : می توان از مجهز دستگاه به NFC به عنوان کليد ورود به منزل, دفترکار, هتل يا اتومبيل استفادهپرداخت از موبایل طریق : بااستفاده از يک مجهز دستگاه به NFC می توان از طريق نزديک کردنگوشی به پايانه های پرداخت الکترونيک تعبيه شده در فروشگاه ها و با وارد کردن کد شناسايیشخصی )PIN ,)عمليات پرداخت را انجام داد.در حقيقت در اين روش می توان از گوشی موبايل بهعنوان يک کيف پول الکترونيکی استفاده کرد که نسخه مجازی کارت های اعتباری فردا را در خودجای داده است.استفاده در :تبلیغات صنعت با مجهز دستگاه کردن نزديک به NFC به تگ های هوشمندی که در
برخی از پوسترهای تبليغاتی وجود دارد, می توان اطالعات تکميلی مانند کليپ صوتی يا تصويری ويا ادرس اينترنتی مربوط به ان تبليغ را دريافت کرد.
استفاده به پرواز کارت عنوان : می توان از مجهز دستگاه به NFC به عنوان کارت پروازالکترونيک استفاده کرد و به اين ترتيب تاخيرهای ناشی از مراحل کنترلی مختلف و همچنين نياز بهحضور نيروی انسانی را در گيت های کنترل فرئدگاه ها, کاهش داد.بلیط خرید : با استفاده از مجهز دستگاه به NFC می توان بليط مترو, قطار, هواپيما و ساير وسايلحمل و نقل عمومی و همچنين بليط کنسرت, سينما يا هر برنامه ديگری را خريداری کرد و در هنگامورود به مراکز مختلف می توان از ان به عنوان بليط ورودی استفاده کرد.:تخفیف های کوپون دریافت با مجهز دستگاه کردن نزديک به NFC به ويترين فروشگاه ها ياپوسترهای تبليغاتی, می توان کوپون های تخفيف را برای خريد محصوالت خاصی دريافت کرد.استفاده به مجازی تور راهنمای عنوان : با مجهز دستگاه کردن نزديک به NFC به تگ های
هوشمندی که در کنار نقاشی های يک موزه يا اثار تاريخی و مجسمه ها قرار داد, می توان اطالعاتکاملی را در مورد ان همچنين.کرد دريافت اثر می توان بااستفاده از نوين فناوری اين , اطالعاتیشهرها نقشه مانند يا ديدنی اماکن ليست را از .کرد دريافت شهرها رسانی اطالع های کيوسک:شناسایی مدارک فناوری کوتاه برد NFC موجب افزايش امنيت و خصوصی ماندن مدارک شناسايیرمزنگاری شده خواهد شد.استفاده به شناسایی کارت عنوان : می توان از مجهز دستگاه به NFC به عنوان کارت شناسايی,کارت درمان, کارت دانشجويی يا کارت پرسنلی ديجيتال شده استفاده کرد.استفاده به :کلید کارت عنوان می توان از مجهز دستگاه به NFC به عنوان کليد ورود به منزل, دفترکار, هتل يا اتومبيل استفاده کردبه ورود کليد عنوان به منزل , کار دفتر , هتل يا .کرد استفاده اتومبيلاستفاده کلیدی مزایای از NFCبايد همچنين در داشت نظر که فناوری NFC مجموعه ای از امکانات مفيد را برای مشتريان ومشاغل مختلف فراهم می اورد::اسان استفاده استفاده برای از اين فناوری , تنها يک .است کافی موبايل گوشی حرکت:بودن منظوره چند می توان از NFC در بسياری از صنايع, مشاغل و شرايط محيطی مختلف و حتیزندگی روزمره استفاده کرد.استفاده تسهیل از مختلف های تکنولوژی : با استفاده از فناوری NFC می توان به سرعت و سايرتکنولوژی های بی سيم مانند Bluetooth و WiFi استفاده کرد.

:  NFC امنیت  در  

از آنجا که فناوری NFC يک استاندارد بیسيم است، مشخص است که در اين زمينه بحث امنيتیجلوگيری از Sniffing يا استراق سمع امواج راديويی از اهميت بااليی برخوردار خواهد بود. دودستگاه مجهز به اين فناوری توسط امواج راديويی يا RFها با يکديگر تبادل اطالعات میکنند. درچنين مواردی هکرها قادر هستند با استفاده از آنتنهای قوی، سيگنالهای انتقالی را دريافت کنند. درحال حاضر تجهيزات بسياری برای دريافت و رمزگشايی سيگنالهای راديويی وجود دارند ودسترسی به آنها کار شاقی نيست.طور همان که مبتنی ارتباط برقراری ايد شده متوجه تاکنون بر NFC بين دو دستگاه نزديک به هم)حداکثر فاصله ۰۱ سانتیمتر( صورت میگيرد. سوالی که پيش میآيد اين است که با اين وجودچگونه يک هکر قادر خواهد بود سيگنالهای قابل استفاده را دريافت کند؟ متاسفانه به علت اينکه
پارامترهای زيادی در موضوع دخيل هستند، هيچ پاسخ قطعی و کاملی برای اين سوال مهم وجودندارد. به عنوان مثال فاکتور فاصله به پارامترهای زير و موارد بسيار مشابه ديگر وابستگی دارد:و هندسه) فرستنده دستگاه راديويی امواج مشخصه • شکل محيطی آنتن، شمايل و که در آن امواجمنتشر (…و شوند می) مهاجم آنتن مشخصات • شکل موقعيت تغيير امکان و هندسی در (ابعاد کليهمهاجم گيرنده کيفيت •مهاجم سيگنال رمزگشای کيفيت •نفوذگر توسط حمله محل انتخاب •
…و
باعث موضوع همين و بوده زياد بسيار ديگر مشابه موارد و پارامترها اين نتوان شود می يکاطمينان قابل و مشخص امنيتی دستورالعمل را کرد توصيه . در زمانی مجموع که يک فعال دستگاهدر سمع استراق هاست داده ارسال حال تواند می تا فاصله ۰۱ پذيرد انجام متری سانتی . در برای مقابليک پيدا بيشتری اهميت مساله غيرفعال ارتباط کند می چرا که در فاصله اين مواردی چنين به يکمتر هم .رسد میعالوه بر هکر اينکه ها قادرند در شبکه NFC استراق سمع کنند، میتوانند دادههای انتقالی را نيز ازبين ببرند. در سادهترين حالت ممکن است يک مهاجم بخواهد ارتباط دو واسط NFC را برهم بزند تادستگاهها زبان يکديگر را متوجه نشوند. خرابکاری در دادهها میتواند با انتقال فرکانسهای معتبریاز طيف دادهها در يک زمان مشخص انجام پذيرد. يک نفوذگر با درک درستی از طرح مدوالسيونو برنامهنويسی مرتبط میتواند زمان مناسب برای حمله را مشخص کند. اين نوع روش حمله کارچندان سختی نيست اما به نفوذگرها امکان نمیدهد به دستکاری دادهها بپردازند و در واقع نوعیحمله DoS بهشمار میرود.Bluetooth با NFC 2 مقایسه- ۰و بلوتوث NFC تکنولوژيهای با دامنه بسيار کوتاه در دستگاه تلفن همراه بوده و هر دو جزوارتباطات بيسيم تلقی ميشوند. NFC دارای سرعت باالتری نسبت به بلوتوث استاندارد است. .NFC دامنهای در حدود ۰۱سانتيمتر دارد که ۰۱۱ برابر کوتاهتر از دامنه بلوتوث است. همچنينسرعتی بالغ بر 7/2 برابر سرعت بلوتوث دارد، زمان الزم برای تبادل اطالعات بين دو دستگاهNFC کمتر از ۰/۱ ثانيه و حدود 0۱ برابر سريعتر از سرعت تبادل اطالعات بلوتوث ميباشد.همانطور که قبال نيز اشاره شد NFC شكل توسعه يافته تکنولوژی RFID است، اما بلوتوث اينگونه
نيست.
چندمنظوره کليدهای ای که گروه توسط BMW ساخته شده است به دارندگان اين نوع اتومبيلها امکانمیدهد کنترل کليه قسمتهای وسيله نقليه خود را از باز کردن در گرفته تا روشن کردن خودرو دردست داشته باشند. توسط اين نوع کليدها با نزديک کردن دستگاه مجهز به NFC به وسيله نقليهمیتوان از ميزان سوخت، موقعيت مکانی و ديگر جزييات اتومبيل اطالعات مفيدی به دست آورد..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *